nlfr

Het Cluster psychosezorg

Ons zorgtraject voor mensen met psychotische klachten richt zich op cliënten die ernstige hinder ondervinden in hun dagelijks functioneren. Eens de crisis getemperd is, hebben deze mensen tijd en langdurige zorg nodig om te herstellen.

Dit traject heeft als doel vaardigheden van de cliënten te reactiveren en hen opnieuw hoop te bieden, een onontbeerlijke stap op de weg naar herstel. In het therapeutisch programma ligt de nadruk vooral op relationeel werk en activering.

Onze aanpak stoelt op een degelijke ervaring in de psychosociale rehabilitatie en vertrekt vanuit de principes van de persoonsgerichte benadering, het zogenaamde “Boston”-model, de ideeën van de institutionele psychotherapie en de herstelondersteunende zorg.

Met ons programma wordt een maximale reïntegratie van de cliënt in de maatschappij nagestreefd.

Het cluster psychosezorg beschikt over twee zorgeenheden, elk met een eigen specificiteit.

De Kaap biedt plaats aan cliënten met een belangrijke en continue zorgafhankelijkheid. De aanpak, gericht op emancipatie bestaat zowel uit individuele als groepselementen.

Het zorgprogramma is ook toegankelijk voor cliënten voor wie het verduidelijken van een zorgvraag of het bepalen van therapeutische doelen niet vanzelfsprekend is. Ook voor hen wil de Kaap onthaal en begeleiding verzekeren zodat ze zelf weer sterker in het leven kunnen staan, door hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren, hen de mogelijkheid te bieden om vragen te stellen, te experimenteren en zelf keuzes te maken.

Op de afdeling Escale kunnen gebruikers terecht voor woontraining, op de campus van het ziekenhuis.  Er wordt gewerkt aan persoonlijke doelen, vaardigheden worden versterkt en er wordt aandacht besteed aan ontslagmanagement.  Dit alles in overleg met de ambulante zorgnetwerken. De architectuur en inrichting van de huizen bieden de kans om te leven zoals ‘buiten het ziekenhuis’, maar er kan eveneens beroep worden gedaan op de ondersteuning van ‘binnen het ziekenhuis’.

Het voorgestelde zorgtraject voor mensen met psychotische klachten biedt continuïteit, maar instap en ontslag kunnen vlot aangepast worden aan de persoonlijke situatie teneinde de cliënt in elk stadium van zijn hersteltraject opvang te bieden.

Voor een opname-aanvraag, click hier