nlfr

Het charter

De vereniging Norwest is een overlegforum voor hulpverleners, cliënten en hun familieleden. Deze partners ontwikkelen in synergie projecten, innoverende praktijken en instrumenten « voor meer welzijn en een betere geestelijke gezondheidszorg ».

Het spitsproject is de uitwerking van een GGZ-netwerk in de noordwestelijke regio van het Brussels Hoofdstedelijk Gebied.

Het netwerk Norwest brengt actoren samen, uit verschillende sectoren, die allen, direct of indirect, meewerken aan het herstel van personen met een psychische kwetsbaarheid en dit door het scheppen van banden, het bouwen van bruggen tussen burgers, families, zorgvoorzieningen, verenigingen en instellingen.

De partners van de V.Z.W. Norwest bundelen hun krachten en zetten zich in om mensen met psychische moeilijkheden in hun omgeving en binnen hun sociaal weefsel te ondersteunen, door de ontwikkeling van gepersonaliseerde zorgtrajecten en dit gebaseerd op gedeelde waarden:

 • De erkenning van ieder persoon als regisseur van zijn eigen leven en als burger binnen de maatschappij;
 • Menselijkheid en solidariteit;
 • Het wederzijds respect;
 • De welwillendheid;
 • De empathie;
 • Het engagement en het professionalisme;
 • De vertrouwelijkheid.

Om burgers met een psychische kwetsbaarheid te begeleiden zodat deze een waardige plaats (terug-)vinden in de samenleving en een betekenisvol leven, stellen de partners van Norwest de volgende basisprincipes voorop:

 • Een emancipatorische visie op hulpzoekenden, waarbij de cliënt zijn zorgtraject stuurt. De partners beogen de bewustwording bij de cliënt van zijn eigen kracht, om zijn eigen herstel in handen te nemen en om de controle over zijn eigen leven te herwinnen en te behouden (empowerment);
 • Een model van aanvullende en gedeelde deskundigheid

Cliënten en hun naasten zijn expert in het leven met en hulp zoeken voor psychische problemen. Hulpverleners zijn expert in het bieden van hulp voor psychische problemen. Ervaringsdeskundigen zijn expert in de kennis van hun herstelstrategieën (in die zin dragen zij hoop uit). Trajectbegeleiders (casemanagers) zijn expert in de kennis over en de begeleiding doorheen het GGZ-zorgaanbod.

 • Het delen van hun visie op geestelijke gezondheid en psychisch ziek zijn.
 • De vertrouwensrelatie tussen cliënt en hulpverlener is de hoeksteen van de geestelijke gezondheidszorg. Voor cliënten is de band die zij met een hulpverlener opbouwen van zeer grote waarde. In de uitbouw van het zorgtraject van de cliënt dient daar dan ook bijzondere aandacht aan besteed te worden.
 • Zorgcontinuïteit. Overgangen tussen verschillende zorgvormen gebeuren best naadloos en in overleg met alle mogelijke actoren. Dit veronderstelt communicatie, afstemming en samenwerking.
 • Toegankelijkheid van zorg. Zorg moet niet alleen toegankelijk zijn voor iedereen, zorg moet ook goed zichtbaar zijn in het maatschappelijk weefsel en mag niet stigmatiserend werken.

Uitgaand van deze gedeelde visie willen de partners van het netwerk Norwest zich inzetten, samen en in overleg met andere netwerken, voor een betere geestelijke gezondheidszorg en een betere kwaliteit van leven voor burgers met een psychische kwetsbaarheid in onze samenleving.

*Versie goedgekeurd door de RvB van 23.11.2015