nlfr

De VZW Norwest

In 2013 ontstond het idee om een ​​netwerk op te richten dat de actoren verenigt die betrokken zijn bij de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg in het noordwesten van Brussel. Het doel was de hulpverleners van de geestelijke gezondheidszorg (ambulante, ziekenhuis, residentiële) en van de eerstelijnszorg (huisartsen en wijkgezondheidscentra) samen te brengen met cliënten en hun naasten, binnen een netwerk om zo goed mogelijk de noden aan geestelijke gezondheidzorg op ons grondgebied aan te pakken.

Samen met een vijftiental diensten en instellingen, evenals gebruikers- en familieorganisaties, heeft Kliniek Sans Souci actief deelgenomen aan de oprichting van de VZW Norwest in 2015. Deze heeft tot doel, bij voorkeur in het belang van de inwoners van het noordwesten van Brussel, een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg te bevorderen en te organiseren, met de actoren van de GGZ: hulpverleners, gebruikers en hun naasten.

In hetzelfde jaar opende onze vereniging de Club Norwest en hebben we ons Charter geschreven, dat dient als referentie en als leidraad voor onze reflecties en realisaties. Dit handvest garandeert een centrale plaats voor de gebruiker en zijn naasten binnen ons netwerk.

Vervolgens heeft VZW Norwest meegewerkt aan de oprichting van het netwerk voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, samen met de netwerken Brussel-Oost, Hermes Plus en Rezone (in het kader van het Project Psy 107). Dit Brussels Netwerk met 4 antennes (Brussel-Oost, Hermes Plus, Rezone en Norwest) werd in januari 2018 goedgekeurd door de bevoegde overheden.

De opdracht van het Brussels Netwerk is het organiseren van een effectieve samenwerking tussen de actoren (al dan niet van de geestelijke gezondheidszorg) binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gebied met als doel aan elke persoon – of zijn naaste – met een GGZ- probleem of -gevoeligheid, de mogelijkheid te bieden om binnen dit netwerk hulpmiddelen, hulpverleners en zorgverlenende instanties te kiezen en te vinden, die actief zullen bijdragen aan zijn begeleiding en zijn herstel. Aldus maakt dit netwerk deel uit van de nationale Hervorming “Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en netwerken”.

In de geest van die hervorming, mogen we van dit Brusselse Netwerk verbeteringen verwachten op het vlak van de leesbaarheid en de toegankelijkheid van de zorg, de continuïteit van zorg en van aanpak en de sociale integratie.

Dit regionale netwerk dient te steunen op twee pijlers: de participatie van gebruikers en naasten en de ontschotting tussen de sectoren.

Dit regionale netwerk bestaat uit vier antennes die lokale projecten ontwikkelen (met maatschappelijke integratie) en één gemeenschappelijke regionale structuur die een rol speelt op het vlak van de verbinding en van de verdeling van de middelen naar de antennes.